"Enter"a basıp içeriğe geçin

Yazarlara Bilgiler

 

HAZIRLANACAK MAKALELERDE UYULACAK KURALLAR

Derginin yayım dili Türkçe’dir. Bununla birlikte, yaygın kullanıma sahip dillerde yazılmış makaleler de kabul edilir. Bu makaleler orijinal biçimleriyle veya Türkçe’ye çevrilerek kullanılır.

Makaleler, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olmalıdır.

Araştırmacılar, makalelerini belirtilen konularda, akademik üslupta ve özgün olarak, aşağıda belirtilen şekil şartlarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

Araştırma konusu makale ve yazı herhangi bir kurum tarafından destek görmüş veya tezden üretilmiş ise bu durum gönderilen makalede belirtilmelidir.

Dergide yayımlanan yazıların daha önce hiçbir yayın organında yayımlanmamış, ilk defa Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği MEYAD Akademi Dergisi’nde yayımlanacak olması gerekmektedir.

Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş olan bildiriler, belirtilmesi şartıyla kabul edilebilir

Dergide yayımlanması istenen çalışmalar https://dergipark.org.tr/tr/pub/meyadakademi adresi yoluyla gönderilecektir.

Dergide yayımlanan yazıların fikrî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayım için kabul edilen metinlerin, fizikî ve elektronik ortamda, tam metin olarak yayımlanmak da dâhil olmak üzere, tüm yayım hakları Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği MEYAD Akademi Dergisi’ne aittir.

Kullanılan çizim, fotoğraf ve görsel malzemelerin hakları da Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği MEYAD Akademi Dergisi’ne ve anlaşmalı olarak da çizer ve fotoğrafçılarına aittir.

MAKALE YAZIM KURALLARI

BAŞLIK

Yazının içeriğini kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtacak nitelikte olmalı, 14 punto olmalı, Bookman Old Style kullanılmalı, büyük harflerle ve koyu yazılmalı, on beş kelimeyi geçmemelidir.

Yazar Ad(lar)ı ve Adres(ler)i

Yazar ad(lar)ı yazının başlığını altında sağ tarafa yaslı şekilde olmalı, soyadın tamamı büyük harflerle yazılmalı, 12 punto olmalı, Bookman Old Style kullanılmalıdır.

ÖZ kısmı altında sorumlu yazar, yazar adres(ler)i, yazarın unvanı, kurumu, elektronik posta adresi ve ORCID numarası belirtilmelidir. Bu kısım 9 punto olmalı, Bookman Old Style kullanılmalıdır.

Öz ve Anahtar Kelimeler

Türkçe öz çalışmanın amacını, kapsamını ve sonuçlarını yansıtmalı, okuyucunun makalenin içeriğini kısa zamanda ve hassasiyetle belirlemesine imkân vermelidir. Öz, en az 50 en fazla 250 kelime arası uzunlukta ve en fazla iki paragraf olmalıdır. Özün bir satır altına en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşan Türkçe anahtar kelimeler yazılmalıdır. Ayrıca özün, başlığın ve anahtar kelimelerin İngilizceleri de yer almalıdır. İngilizce özlerde (abstract) dil yanlışları olmamasına özen gösterilmelidir.

Ana Metin

Makaleler, Microsoft Word yazılım programı kullanılarak kaynakça hariç 30 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Sayfa yapısı A4 ebadında, kenar boşlukları sağdan, soldan, üstten ve alttan 2,5 cm olmak üzere, 1,5 satır aralığıyla, iki yandan hizalı ve paragraf arası boşluğu, öncesi ve sonrası 3 nk olacak şekilde ayarlanmalı ve sayfa numarası verilmelidir. Makalede Bookman Old Style yazı tipi kullanılmalı, satır sonunda heceleme yapılmamalıdır. Ana başlık numarası ile ilk paragraf aynı hizada olmalıdır. Paragraf başlarında “TAB” tuşu yerine “ENTER” veya “RETURN” tuşu kullanılmalıdır. Noktalama işaretleri kendilerinden önceki kelimelere bitişik yazılmalıdır. Söz konusu işaretlerden sonra bir harflik boşluk bırakılmalıdır.

Çalışma, dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır. Yazıda en son çıkan TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalı, açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmeli, amaç ve kapsam dışına taşan gereksiz bilgilere yer verilmemelidir. Makalenin hazırlanmasında geçerli bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir.

Bir makalede sıra ile özet, ana metnin bölümleri, kaynakça ve (varsa) ekler bulunmalıdır. “Giriş” ve “Sonuç” bölümleri mutlaka bulunmalıdır. “Sonuç”, araştırmanın amaç ve kapsamına uygun olmalı; ana çizgileriyle ve özet olarak verilmelidir. Metinde sözü edilmeyen hususlara “Sonuç” kısımında yer verilmemelidir. Belli bir düzen sağlamak amacıyla ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir.

Ana başlıklar: Tamamı büyük harflerle ve koyu yazılmalıdır. Ana başlık numarası ile ilk paragraf aynı hizada olmalıdır.

Ara başlıklar: Tamamı koyu olmak üzere her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır. Ara başlık numarası ile ilk paragraf aynı hizada olmalıdır.

Alt başlıklar: Tamamı koyu olmak üzere başlığın ilk kelimesindeki birinci harf büyük, sonraki kelime/kelimelerin ilk harfi küçük yazılmalı ve başlık sonuna iki nokta (üst üste) konularak yazıya aynı satırdan devam edilmelidir. Alt başlık numarası ile ilk paragraf aynı hizada olmalıdır.

Şekil, tablo ve fotoğraflar: Şekil, tablo ve fotoğraflar yazım alanı dışına taşmamalı, gerekiyorsa her biri ayrı bir sayfada yer almalıdır. Şekil ve tablolar numaralandırılmalı ve içeriğine göre adlandırılmalıdır. Numara ve başlıklar, şekillerin altına, tabloların üstüne gelecek biçimde kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılmalıdır. Tablolar, “WORD” programındaki tablo komutuyla yapılmalıdır. Zorunlu durumlarda ise “EXCEL” tabloları kullanılabilir. Gerektiğinde açıklayıcı dipnotlar veya kısaltmalar, şekil ve tabloların hemen altında verilmelidir. Şekil, tablo ve resimler on sayfayı aşmamalıdır.

Alıntılar: Makalede birebir yapılan alıntılar tırnak içinde verilmeli ve alıntının sonunda kaynağı parantez içinde Vancouver stiline uygun şekilde sayı olarak belirtilmelidir. Beş satırdan az alıntılar cümle arasında italik olarak, beş satırdan uzun alıntılar ise sayfanın sağından ve solundan 1 cm içeride, blok hâlinde italik olarak verilmelidir. Birebir olmayan alıntıların sonunda sadece parantez içerisinde kaynak gösterilmelidir.

Yazım ve gönderim kurallarına uygun olmayan başvurular için değerlendirme süreci başlatılmayacaktır. Bu amaçla yazarların, dergi yazım kurallarını dikkatle okumaları gerekmektedir. Kabul edilemeyen makaleler sorumlu yazarın izin vermesi şartıyla MEYAD derneği internet sitesinde köşe yazısı şeklinde yayınlanacaktır.

KAYNAK GÖSTERME

Dergimizin kaynak yazım stili “Vancouver stilidir”. Ancak Endnote programı kullandığınız taktirde Vancouver stilinden farklı olarak dergi adlarını uzun yazmaktadır. Vancouver stilinde dergi adları kısaltılarak verilir. Bunun için yazım kuralları kapsamında Vancouver yazım stiline özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. 10 punto olmalı, Bookman Old Style kullanılmalıdır.

Kaynakça kullanırken Endnote, Zotero veya Mendeley programlarının kullanımı önerilmektedir.